Penafian untuk izzatsabyan.com
Jika anda memerlukan sebarang maklumat lanjut atau mempunyai sebarang pertanyaan tentang penafian tapak kami, sila hubungi kami melalui e-mel di admin@izzatsabyan.com

Penafian untuk izzatsabyan.com
Semua maklumat di laman web ini – https://izzatsabyan.com/ – diterbitkan dengan niat baik dan untuk tujuan maklumat umum sahaja. izzatsabyan.com tidak membuat sebarang jaminan tentang kesempurnaan, kebolehpercayaan dan ketepatan maklumat ini. Sebarang tindakan yang anda ambil ke atas maklumat yang anda temui di laman web ini (izzatsabyan.com), adalah atas risiko anda sendiri. izzatsabyan.com tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian dan/atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan laman web kami. Penafian kami telah dihasilkan dengan bantuan Penjana Penafian.

Dari laman web kami, anda boleh melawati laman web lain dengan mengikuti hiperpautan ke tapak luar tersebut. Walaupun kami berusaha untuk menyediakan hanya pautan berkualiti ke tapak web yang berguna dan beretika, kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan dan sifat tapak ini. Pautan ke tapak web lain ini tidak membayangkan cadangan untuk semua kandungan yang terdapat di tapak ini. Pemilik tapak dan kandungan mungkin berubah tanpa notis dan mungkin berlaku sebelum kami mempunyai peluang untuk mengalih keluar pautan yang mungkin telah menjadi ‘buruk’.

Sila ambil perhatian juga bahawa apabila anda meninggalkan tapak web kami, tapak lain mungkin mempunyai dasar dan syarat privasi yang berbeza yang di luar kawalan kami. Sila pastikan anda menyemak Dasar Privasi tapak ini serta “Syarat Perkhidmatan” mereka sebelum terlibat dalam sebarang perniagaan atau memuat naik sebarang maklumat.

Persetujuan
Dengan menggunakan laman web kami, anda dengan ini bersetuju dengan penafian kami dan bersetuju dengan termanya.

Kemas kini
Sekiranya kami mengemas kini, meminda atau membuat sebarang perubahan pada dokumen ini, perubahan tersebut akan dipaparkan dengan jelas di sini.

Terma dan syarat
Selamat datang ke izzatsabyan.com!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan Laman Web izzatsabyan.com, yang terletak di https://izzatsabyan.com/.

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan izzatsabyan.com jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Terminologi berikut digunakan pada Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: “Pelanggan”, “Anda” dan “Anda” merujuk kepada anda, orang yang log masuk ke laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. “Syarikat”, “Kami Sendiri”, “Kami”, “Kami” dan “Kami”, merujuk kepada Syarikat kami. “Parti”, “Pihak”, atau “Kami”, merujuk kepada kedua-dua Pelanggan dan diri kita sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan nyata memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, selaras dengan dan tertakluk kepada, undang-undang semasa Belanda. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan/atau dia atau mereka, dianggap sebagai boleh ditukar ganti dan oleh itu merujuk kepada sama. Terma dan Syarat kami dicipta dengan bantuan Penjana Terma & Syarat.

COOKIES
Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses izzatsabyan.com, anda bersetuju untuk menggunakan kuki dalam persetujuan dengan Dasar Privasi izzatsabyan.com.

Kebanyakan tapak web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan semula butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan kefungsian kawasan tertentu untuk memudahkan orang melawat tapak web kami. Beberapa ahli gabungan/rakan kongsi pengiklanan kami juga mungkin menggunakan cookies.

LESEN

Melainkan dinyatakan sebaliknya, izzatsabyan.com dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di izzatsabyan.com. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengakses ini daripada izzatsabyan.com untuk kegunaan peribadi anda tertakluk pada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

Terbitkan semula bahan daripada izzatsabyan.com
Jual, sewa atau sub-lesen bahan daripada izzatsabyan.com
Menghasilkan semula, menduplikasi atau menyalin bahan daripada izzatsabyan.com
Edarkan semula kandungan daripada izzatsabyan.com
Perjanjian ini hendaklah bermula pada tarikh ini.

Sebahagian daripada laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar-tukar pendapat dan maklumat dalam kawasan tertentu laman web tersebut. izzatsabyan.com tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak Komen sebelum kehadirannya di laman web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat izzatsabyan.com, ejen dan/atau ahli gabungannya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, izzatsabyan.com tidak akan bertanggungjawab untuk Komen atau untuk sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau pengeposan dan/atau penampilan Komen di laman web ini.

izzatsabyan.com berhak untuk memantau semua Komen dan mengalih keluar sebarang Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan menyatakan bahawa:

Anda berhak untuk menyiarkan Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
Komen tidak menceroboh mana-mana hak harta intelek, termasuk tanpa had hak cipta, paten atau tanda dagangan mana-mana pihak ketiga;
Komen tidak mengandungi sebarang bahan yang memfitnah, memfitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi
Komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau adat atau membentangkan aktiviti komersial atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.
Anda dengan ini memberikan izzatsabyan.com lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedit dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, mengeluarkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam sebarang dan semua bentuk, format atau media.

PENAFIAN

 

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mengecualikan semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;
mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah nyata penipuan;
mengehadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau
mengecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.
Had dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian itu, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk pelanggaran kewajipan statutori.

Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.

 

Di izzatsabyan.com, boleh diakses daripada https://izzatsabyan.com/, salah satu keutamaan utama kami ialah privasi pelawat kami. Dokumen Dasar Privasi ini mengandungi jenis maklumat yang dikumpul dan direkodkan oleh izzatsabyan.com dan cara kami menggunakannya.

Jika anda mempunyai soalan tambahan atau memerlukan maklumat lanjut tentang Dasar Privasi kami, jangan teragak-agak untuk menghubungi kami.

© Copyright 2022 izzatsabyan.com - All Rights Reserved

3 PRODUK ASAS PERMINTAAN RAMAI!

DAPATKAN  SEKARANG